تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca
به ‌تمامي ‌دل ‌خود بر خداوند توكل‌ نما و بر عقل ‌خود تكيه ‌مكن‌   در همه ‌راههاي ‌خود او را بشناس ‌، و او طريقهايت ‌را راست ‌خواهد گردانيد