تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
اما معيار کلي چه بود؟چه اصول و ميزاني براي اين گروه، يعني پدران کليسا، تعيين و ميزان نوشتجات واقعي کتابمقدس امروزي که در دست من و شماست پايه ريزي شد؟ چهار اصل را شامل ميشد و پدران کليسا اين چهار اصل را ميزان و ترازوي سنجش درستي و نادرستي نوشتجات و نسخه هاي پخش شده در بار? زندگي و تعليم عيساي مسيح و حيات کليساي او بود. چهار سوال از جانب آنها براي پاسخ دادن و تشخيص صحت و درستي يک نوشته مطرح شده بود
الف- آيا اين نامه يا رساله توسط يکي از رسولان مسيح نوشته شده يا توسط کسي که رسولان مسيح او را شناخته و با آنها بوده است نوشته شده است؟
سوال اول و مهمترين سوال اينگونه پاسخ داده ميشد که چه کسي اين نامه را نوشته است؟آيا يکي از شاگردان مسيح بوده است؟ سپس آنها با دقت نوشته را ميخواندند و به دنبال تاييد اين بودند. جالب اينجاست که اولين نوشتجاتي که مورد تاييد پدران کليسا قرار گرفت، نامه هاي پولس رسول بود. هر چند گفتگو در خصوص چگونگي اين پذيرش فراوان است، اما خلاصه اين است که پولس کليساهاي متعددي را آغاز نمود. شبانان را بر آنها تعيين کرد. براي آنها نامه هايي چند نوشت مانند تيموتائوس يا تيطس و از بعضي از کليساها خواست تا نامه‏هاي او را براي کليساهاي ديگر بخوانند. به همين دليل با شناخت از شاگردان و کليساهايي که پولس رسول در سراسر دنياي آن روز آغاز کرده و نامه‏ها و رسالات خود را براي آنها باقي گذاشته بود، پدران کليسا به سرعت قادر شدند تا اکثريت نامه‏هايي که به نام و امضاي پولس رسول با شهادت شاهدان بسياري مورد تاييد قرار گرفته بود را در مرکزيت کتابمقدس عهد جديد قرار بدهند. متي و يوحنا تنها با اندکي تامل با توجه به شيو? نگارش و نحو? بکار بردن لغات و آيات و اسناد مورد تاييد قرار گرفتند. اما لوقا هر چند از شاگردان اولي? مسيح نبود، اما هم انجيل لوقا و هم نام? اعمال رسولان مدارک زنده‏ايي از خود ارائه ميدهند که يک پزشک با فن ماهران? تحقيقي و تحصيلکرده آن را نوشته است و آن کسي جز لوقا با توجه به حضور نام او در نامه‏هاي پولس رسول نميتوانست باشد، پس انجيل لوقا مورد تاييد قرار گرفت. يا مرقس او نيز که شاگرد مسيح نبود توسط شاگردان پطرس رسول که پدران کليسا را تشکيل ميدادند عميقا تاکيد شده است که انجيل خود را از جانب پطرس رسول و شهادت او نوشته است و شهادتي معتبرتر از پطرس رسول در بار? عيساي مسيح نميتوانستند داشته باشند. همچنين نام مرقس نيز در نام? اعمال و رسالات قيد شده بود و همراهي او با شاگردان اوليه مورد تاييد قرار گرفته بود. پس انجيل مرقس نيز مورد تاييد قرار گرفت. هر چند نوشتجاتي چون مکاشفه، نام? يعقوب، نام? دوم پطرس، دوم و سوم يوحنا عبرانيان، يهودا، مدت زمان بيشتر طول کشيد تا بعنوان نوشت? درست و مورد تاييد قرار گرفته در مرکزيت کتابمقدس ما قرار بگيرد، اما نهايتا با پافشاري و تمرکز و دقت ظريف پدران کليسا در مطالع? مجدد و جمع آوري شواهد بسيار، آنها بعنوان نوشتجات مقدس و تاييد شده در مجموع? کلي قرار گرفتند 
ب- آيا نوشته با حقيقت مرکزي انجيل مسيح موافقت دارد يا نه؟
حقيقت مرکزي و تعليم مرکزي تمامي نوشتجات حول محور ايمان بنا و پايه ريزي گشته بود. اعمال شريعت و مراسم و آيينها نبود که نجات را به انسان ميداد بلکه فقط و فقط ايمان به عيساي مسيح و خداوندي او. اين حقيقت مرکزي اناجيل و نوشتجات رسولان قرار گرفت. براي همين خيلي طول کشيد تا نام? يعقوب مورد تاييد پدران کليسا قرار بگيرد از آنجايي که يعقوب تاکيد فراواني به عمل کردن و انجام کارهاي نيک براي مقبول شدن کرده بود. اما به مرور زمان درک نوشتجات او اين را براي آنها مبرا ساخت که نام? او همان حقيقت مرکزي را بيان کرده است: چون ايمان دارم پس از روي ايمان اعمال و کارهايم را بر آن اساس انجام ميدهمپ- آيا نوشته مورد تاييد جمع کثيري از پدران کليسا و کليساهاي سراسر دنياي آن روز قرار گرفته است يا نه؟
حتي پس از تقسيم شدن امپراطوري روم به شرق و غرب، روابط نزديکي بين پدران کليسا در خصوص تاييد اين نوشتجات و نسخه ها بود. يعني اگر نامه يا نوشته‏ايي توسط کليساي شرق رد ميشد، صدرصد مورد توجه کليساي غرب قرار ميگرفت و به احتمال بسيار قوي توسط آنها نيز رد ميشد. پس اينکه آيا کليساي جامع آن روز آن نوشته يا رساله را تاييد ميکند بسيار مهم بود نه فقط يک کشيش يا يک اسقف بلکه کل کليساي آن روز بايد آن را تاييد ميکرد. آيا کليساها و پدران کليسا به طور اکثريت آرا نظر بر درست بودن و حقيقي بودن آن نوشته ها دارند يا نه؟ پدران کليسا با بکار بردن از آيات و رجوع کردن به نوشتجات انجيل يا رسالات پولس رسول در واقع درستي و صحت آنها را تاييد ميکردند. بعنوان مثال کلمنت اهل اسکندريه حوالي سالهاي 155- 220 بعد از ميلاد تجزيه و تحليلي در خصوص چهار انجيل و نامه ها و رسالات نوشت و در آن از آيات و نوشتجاتي که در آنها قيد شده بود استفاده کرد. يا ترتوليان يکي ديگر از پدران کليسا از اناجيل و رسالات آيه هايي چند در سخنان و نامه هاي خودش استفاده ميکند. اين بکار بردن آيات از نوشتجات معين و خاص برگزيده شده توسط مجموع? کليساي اوليه و پدران کليسا امر بسيار مهمي بر درستي و صداقت اين نوشته ها بود.
ت- آيا نوشته به خودي خود، و از نوشتار خود، هدايت روح القدس و الهيات آسماني را دارا ميباشد يا نه؟
به بطن خود نوشتجات دقت کردند. در آنها هدايت روح القدس که راوي و گوينده اولين بود را ميگشتند. زيرا بر طبق شهادت پطرس و پولس تمام کتابمقدس از هدايت روح القدس نوشته شده است. خوانندگان اين نامه ها اين معيار را براي خود قرار دادند که ايا اين نامه يا اين انجيل در هدايت روح القدس نوشته شده است و طرح و اراده و فرمان خدا را در خداوندي عيساي مسيح، کار و تعليم حقيقي عيساي مسيح، مرگ و قيام و رستاخيز و بازگشت او را در بطن خود دارد يا نه؟ در آن قدوسيت و عدالت و رحمت و فيض خدا تدريس داده شده است؟ گناه و فساد و شرارت محکوم شده است؟ و پيام مرکزي صليب مسيح و کار عظيم خداي پدر در عيساي مسيح در اين نوشتجات درخشيده و از آن سخن ميگويد يا نه؟
چون چنين ميزان و معياري بعنوان ترازو يا " کانن " يعني " ميزان سنجش " مورد استفاد? کليساي جامع آن روز قرار گرفت، تمامي نوشتجات ديگر که اين ميزان و معيار را نتوانستند به دست بياورند توسط ايمانداران و کليساي اوليه رد شد و مورد تاييد قرار نگرفته و وارد کتابمقدس نگشتند. مانند: انجيل پطرس، انجيل نيقوديموس، انجيل عبرو، انجيل دوران کودکي مسيح توسط توماس، انجيل مريم، انجيل فيليپ يا اعمال آندرياس، اعمال يوحنا، اعمال پولس، اعمال فيليپ، و ...
سوالي که مطرح ميشود اين است که: ايا نوشتجات مرکزي کتابمقدس در عهد جديد تمام شده است يا نه؟ يعني آيا امروز ميتوانيم کتاب يا نوشته ايي را به کتابمقدس اضافه کنيم؟ حقيقت اين است که کليساي جامع مسيح به اين اتفاق نظر رسيده است که با شهادت شاگردان و رسولان مسيح در همان قرون اول، آنچه توسط آنها نوشته شده و مورد تاييد پدران کليسا و کليساي جامع آن روز قرار گرفته بود، و نهايتا نسخه هاي معتبر و مورد تاييد شده در کنار همديگر قرار گرفته و کتابمقدس امروزي ما را که در دست خود داريم را تشکيل دادند، ديگر نوشته و يا هر نسخ? ديگري را بعنوان اضافه کردن به کتابمقدس نميپذيرند. دقيقا به همين دليل است که ما فرق? " مورمون ها" را يک فرق? غير مسيحي ميدانيم زيرا، آنها به کتابي ديگر بجز کتابمقدس براي تعليم رجوع کرده و آن را نسخ? کامل شده يا اضافه شده به کتابمقدس ميدانند.
در ضمن در نظر داشته باشيد که کتابي که کليساي کاتوليک در تعاليم خود مورد استفاده قرار ميدهد، مانند تمامي کتابمقدس کليساي پروتستان است، تنها تعدادي کتاب به مجموع? کتابمقدس اضافه کرده و آنها را نيز قبول دارند که توسط رهبران نهضت پروتستان درستي و صداقت الهياتي آنها بر طبق ميزان و معيار کلي کتابمقدس رد شده است. که خود جاي گفتگويي ديگر است.
اميد من اين است که اين مطلب مورد برکت و بارآوري دانش مسيحي شما در خصوص اساسي ترين منبع دانش مسيحي که کتابمقدس ماست فراهم کرده باشد و شما را به اين تشويق کند که در پي تحقيق و بررسي بيشتر در اين خصوص باشيد و بيشتر از آنچه در اين چند سطر قيد شده در اين خصوص دانش لازم را کسب نماييد