به ‌تمامي ‌دل ‌خود بر خداوند توكل‌ نما و بر عقل ‌خود تكيه ‌مكن‌   در همه ‌راههاي ‌خود او را بشناس ‌، و او طريقهايت ‌را راست ‌خواهد گردانيد
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca