يهوه را سرود تازه بسراييد! اي تمامي زمين ‌خداوند را بسراييد! خداوند را بسراييد و نام ‌او را متبارك ‌خوانيد! روز به ‌روز نجات ‌او را اعلام ‌نماييد
کريسمس يا تولد عيسي
کريسمس يا تولد عيسي مسيح ايامي است که خداوند درعهد عتيق توسط پيشگوئي چهل پيغمبر، اعلام کرد و در 2012
سال پيش به وقوع پيوست! در اين واقع? بي نظير خداوند جسم پوشيد و براي نشان دادن محبتش به ما، وعده هايش را
آشکار کرد و تاريخ را دو قسمت کرد، قبل از ميلاد مسيح و بعد از ميلاد مسيح! در کتاب مقدس، عهد جديد هيچ تاريخ
مشخصي از تولد عيسي مسيح ذکر نشده، اما نشانه هائي وجود دارند که ميتوان حدس زد اين ايام نيکو و خجسته در
فصلي بوده که شبانان در بيابان مشغول نگهداري گوسفندانشان بودند و وقتي مسيح خداوند از مريم باکره در طويله اي
که محل نگهداري حيوانات بود، متولد شد، فرشتگان کرنا نوازان و رقص کنان بر چوپانان و شبابان نمايان شدند و اين
خبر خوش، تولد نجات دهند? عالم را به آنها اعلان نمودند. پس سرما آنقدر شديد نبوده که مانع آوردن گوسفندان در
سبزه زارها شود و با توجه به اوضاع جغرافيائي آن روز منطق? خاورميانه، اورشليم و بيت لحم،که محل متولد شدن
عيسي مسيح از مريم باکره است! در بيشتر کشورهاي اروپا، مناطقي از آمريکا، آمريکاي لاتين، آسيا و استراليا اين روز
را در بيست و پنجم ماه دسامبر جشن ميگيرند! گروهي از کاتوليکهاي اروپا و ارتدوکسهاي شرق اين ايام را در ششم
ژانويه جشن ميگيرند! اما مهم اين است که مردم مسيحي از تولد خدا در جسم آگاه هستند و به پيغام خوش نجات دهنده و
حضورش در جسم باور دارند و در اين ايام به يکديگر تبريک ميگويند و براي هم هديه تهيه ميکنند.
آيا شما به مسيح ايمان داريد و اين هديه رايگان را از او دريافت کرده ايد؟ و مي پذيريد که او براي گناهان شما جسم
پوشيد و جريم? گناهانتان را بر روي صليب جلجتا با ريختن خونش پرداخت کرد؟
بيائيد قلبهايتان را باز کنيد و او را به قلب و زندگيتان دعوت کنيد و اجازه دهيد تا عيسي مسيح، خداوند و نجات دهند?
زندگيتان شود، آمين
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca