يهوه را سرود تازه بسراييد! اي تمامي زمين ‌خداوند را بسراييد! خداوند را بسراييد و نام ‌او را متبارك ‌خوانيد! روز به ‌روز نجات ‌او را اعلام ‌نماييد
عيد قيام و يا عيد پاک هر دو داراي يک معنا هستند
اين روز در مسيحيت بزرگترين واقعه انجام شده ميباشد و در اين حقيقت مسيح بعد از مصلوب شدنش در روز جمعه و
پرداخت جريم? گناهان ما، در قبر دفن شد و در روز سوم، يعني يکشنبه از مردگان قيام کرد، زيرا که قبر و دنياي مردگان
نميتوانست، خداي عشق و محبت را در خود نگه دارد! وقتي ما در رنجهاي او شريک ميشويم و کار پر ارزش او را در
جلجتا مي پذيريم، بعد ميتوانيم در جلال وي به هنگام برخاستن از مردگان که عيد قيام ناميده ميشود، شريک شويم! ايمان
به اين حقيقت از طرف مسيح براي ما، نجات و حيات جاودان را براي هر کس به ارمغان دارد. مسيح از مردگان برخاست
و امروز نيز زنده است و قادر خواهد بود که وارد قلب و زندگي شما شود، اگر او را دعوت کنيد؟
او شما را از تاريکي به نور و از برهوت گناه و ظلمت به ملکوت حيات و نجات، هدايت خواهد کرد، در نام عيسي مسيح
خداوند، آمين
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca