خداوند قوّت‌ من ‌و سپر من ‌است‌  دلم ‌بر او توكل ‌داشت ‌و مدد يافته‌ام پس ‌دل‌ من ‌به ‌وجد آمده‌ است‌ و به‌سرود خود او را حمد خواهم‌ گفت ‌
اعتقادات ما           

ما و همه مسسيحيان يکتا و حقيقت پرست بر اين باور هستيم که خدا، واحد، قدوس، بي نظير و بي همتا، بي مانند بي شريک، پر از فيض و محبت و راستي، و غير قابل ديدن ميباشد، چرا که او روح است
اما اين خداي واحد، شخصيتي مرکب ( پدر، پسر، روح القدس) را دارا ميباشد، (که در مسيحيت، تثليث ناميده ميشود) و براي اينکه به ما انسانها ثابت کند که چقدر ما را دوست دارد، وجود قدوسش را در عيسي مسيح به تجسم گذارد، و تصميم گرفت براي آشتي با ما جريمه گناهاني را که ما را از او دور کرده بود؛ در جسم مسيح و کارش بر روي صليب جلجتا در 2011 سال پيش، فديه و پرداخت نمايد! اعتقاد و باور به اين حقيقت، زندگي ايماني ما را بر اين صخره، که خود عيسي مسيح است، بنا و استوار ميکند و هديه ارزنده نجات را که به سبب فيضش به ما ارزاني داشته، حيات جاودان و بودن با او را تا ابديت براي ما به ارمغان دارد! ما مسيحيان کافر و انسان پرست نيستيم و پيغمبري را که علل العظم معرفي شده را نيز نمي پرستيم، بلکه خداي قدوسي را که قدرت مطلق ميباشد و قادر است براي شناساندن خودش به ما به هر شکل نمايان شود
خدا تصميم گرفت خودش را به ما در جسم عيسي مسيح  آشکار سازد، ما او را پرستش و ستايش ميکنيم و انجام اين واقعه بزرگ بدون حضور روح القدس غير ممکن ميباشد
کتابمقدس در عهد جديد ميفرمايد: هيچکس نميتواند بگويد که عيسي خداوند است، مگر روح خدا اين حقيقت را در قلب آن شخص مکاشفه کرده باشد و اين رويداد را تولد روحاني ميناميم
يعني متولد شدن از روح خدا
تا بتوانيم با هدايت روح، به درک معرفت از شناخت او، به عمق و طول و عرض وجودش، از قوت به قوت و از ايمان به ايمان، پي ببريم
تا ابديت که بينهايت و بي پايان است با او زيست کنيم
آيا شما ميخواهيد از روح خداي واحد همين حالا متولد شويد
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca