بياييد خداوند را بسراييم ‌و صخره نجات ‌خود را آواز شادماني‌ دهيم‌

بيائيد با زباني ساده به گناهانتان اعتراف کنيد و در فکر و قلبتان توبه نمائيد و بسوي او بازگشت کنيد
بگوئيد که خداوندا اعتراف ميکنم که گناهکار هستم و از تو بخاطر گناهانم دور شده ام و ايمان دارم که تو بخاطر من جسم پوشيدي و جريمه گناهانم را در جسم مسيح روي صليب پرداخت کردي؛ به قلب و زندگي من بيا و از من شخصيتي نو، آنچنان که مورد نظر تو باشم، بوجود بياور، در نام عيسي مسيح خداوند، آمين
درب قلبتان را بگشائيد و عيسي مسيح را که پشت اين درب ايستاده، را دعوت کنيد تا وارد شود و زندگيتان را به دستهاي توانايش متحول گرداند، اگر اين کار و دعا را با تمام وجود انجام داديد و بزبان آورديد، شما از روح خدا متولد شديد و فرزند خدا گشته و به خانواده الهي ملحق شديد

تولد تازه

تولد تازه شما را و ورودتان را به خانواده الهي تبريک ميگوئيم!
ميدانيد چه در انتظارتان است؟
پدر آسمانيتان نقشه هاي عالي براي شما داردو زندگي هيجان انگيز و پر از برکات در انتظارتان است
کلام خدا ميفرمايد: که او ما را خوانده است که به شباهت پسرش در بيائيم (روميان 8: 29 شما اکنون فرزند خدا هستيد، زيرا اين وعده کلام خداست؛ که همه کسانيکه به اسم مسيح ايمان آورند فرزند خدا ميشوند (يوحنا 1: 12، اول يوحنا 3: 1
شما اکنون مخلوق تازه اي هستيد که حياتي تازه يافته ايد. «اگر کسي در مسيح باشد خلقت تازه ايست، چيزهاي کهنه درگذشت و اينک همه چيز تازه شده است» (دوم قرنتيان 5: 17). شما همچنين از اسارت گناه، نيروهاي شرارت، ترس و احساس تقصير رهايي يافته ايد و از ملکوت ظلمت به ملکوت پر جلال خدا منتقل شده ايد (غلاطيان1: 4، کولسيان 1: 13
اکنون که فرزند خدا هستيد، براي پدر آسمانيتان، تربيت صحيحتان در خانواده الهي اهميت بسيار دارد و او از طرق و وسايل مختلف استفاده ميکند تا شما را به شباهت پسرش در آورد اگر چه شما هم اينک فرزند خدا هستيد، اما براي رسيدن به کامليتي که در مسيح آن را مشاهده ميکنيم، راه درازي در پيش است. خدا همه وسايل را براي رسيدن به اين هدف براي شما تدارک ديده است، اما شما با تصميماتتان در اين ميان نقش داريد. اگر چه همه چيز در زندگي مسيحي مبتني بر فيض است؛ اما واکنش اشخاص در برابر فيض الهي و ميزان پذيرش اين فيض از سوي آنها، زندگي روحاني آنها را شکل ميدهد. خدا هيچگاه اراد? آزاد شما را نابود نميسازد و شما با تصميماتتان ميتوانيد رشد روحاني خود را سريعتر يا کندتر سازيد. ما و ديگر خادمين براي انجام هر خدمت براي رسيدن به اين مهم آماده ميباشيم و اين سايت نيز عاملي براي دستيابي شما و ديگر کسانيکه تشنه و مشتاق دريافت حقيقت هستند، راه اندازي شده است
فيض و قوت عيسي مسيح با شما باشد و قوت حضرت اعلي شما را مبارک گرداند، در نام عيسي مسيح خداوند، آمين
گروه خادمين در سايت ابديت براي شما برکت و قوت عيسي مسيح را از خداي پدر مسئلت داريم
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca