يهوه را سرود تازه بسراييد! اي تمامي زمين ‌خداوند را بسراييد! خداوند را بسراييد و نام ‌او را متبارك ‌خوانيد! روز به ‌روز نجات ‌او را اعلام ‌نماييد
عشاء رباني يا شام آخر
يکي از مناسبتهاي بسيار بياد ماندني در مسيحيت عشاء رباني يا شام خداوند است! که اين کار را عيسي مسيح در
شب آخر قبل از مصلوب شدنش در کنار شاگردانش انجام داد! او در اين مراسم شام آخر از سر سفره برخاست و نان
را پاره کرد و به شاگردانش داد و گفت بگيريد و بخوريد اين بدن من است که براي گناهان شما پاره خواهد شد و
پيال? شراب را گرفت و به شاگردانش داد و گفت بنوشيد اين خون من است که براي پاک شدن گناهان شما و هر کس
که به من ايمان بياورد ريخته خواهد شد! اين کار را به يادگار از من و فديه شدنم در راه گناهانتان، با يکديگر انجام
دهيد و بدانيد که با انجامش مرگ و قيام مرا آشکار ميکنيد. ما بايد آگاه باشيم و بدانيم که کساني ميتوانند در اين
مراسم شرکت کنند که مسيح خداوند و نجات دهند? زندگيشان باشد و با توبه و بازگشت از گناهان بسوي او، فرزند
خدا خواهيم شد و در ملکوتش با وي شراکت خواهيم داشت! آيا شما به مسيح ايمان داريد و مايليد که در مراسم شام
خداوند يا حمام و شستشوي روحاني سهيم باشيد و از قدرت روحش برخوردار شويد؟
بدانيد که مسيح خداوند منتظر شماست و پشت درب قلبتان ايستاده و درب را ميکوبد تا شما بگشائيد که او وارد
شود و از شما شخصيتي تازه براي جلال نامش بوجود بياورد، آمين
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca