Business is booming.

دین مسیحیت

مسیحیت

54

دین مسیحیت آیینی یکتاپرستانه است که بر اساس زندگی و آموزه‌های عیسی استوار است. این دین با جمعیت تقریبی ۲٫۵ میلیارد نفر، بیشترین پیرو را در سرتاسر جهان داراست پیروان این دین بر این باورند که مسیح بر صلیب کشیده شد، سپس از مردگان برخاست و به آسمان عروج کردو دوباره در پایان برای برقراری صلح جهانی به زمین باز خواهد گشت

Leave A Reply

Your email address will not be published.