Business is booming.

یهوه را سرود تازه بسرایید! ای تمامی زمین ‌خداوند را بسرایید! خداوند را بسرایید و نام ‌او را متبارك ‌خوانید! روز به ‌روز نجات ‌او را اعلام ‌نمایید